Hakkımızda

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen insan hakları savunucularının katılımı ile, 2003 yılında İzmir’de kurulmuştur. İnsan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul eden İHGD, hakların ilerletilmesinin ancak sorunların kaynağına ilişkin gerçek bir kavrayışın geliştirilmesi ve somut çözüm önerilerinin uygun taktik ve stratejiler kullanılarak hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Her türlü şiddeti kategorik olarak reddeden İHGD, hak ihlallerinin temel failinin devletler olduğunun bilincinde olmakla birlikte, silahlı muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine de eşit derecede karşı durmaktadır. Failini ya da mağdurunu dikkate almaksızın tüm hak ihlallerini hedef alan İHGD, bağımsız ve tarafsız duruşuyla kamu vicdanını hak ihlallerine duyarlı kılacak, toplumun örnek alabileceği bir model oluşturmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları ve Yöntemleri

 • İHGD, tüm insan hakları kategorilerini kendi çalışma alanı içinde görmekle birlikte, dönemsel olarak belli haklar ve ihlaller üzerinde yoğunlaşacaktır.
 • İHGD, işkence, ifade hürriyeti v.d gibi Türkiye’nin kâdim insan hakları sorunlarının yanı sıra azınlık hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi Türkiye için nispeten yeni konuları da çalışma alanı içinde görmektedir.
 • Sorunları evrensel insan hakları değerleri açısından ele alıp kendi çözüm önerilerini içeren tematik raporlar hazırlayan İHGD, raporlarını Türkiye’nin tarafı bulunduğu uluslararası yapılara sunmanın yanı sıra, Türk hükümetleri nezrinde de lobi faaliyeti yürütecektir.
 • Türkiye’de mevcut insan hakları örgütleriyle yakın bir dayanışma içinde olan İHGD, gerek kendisinin kuracağı ve gerekse kurulmuş bulunan koalisyonlara katılmak suretiyle insan hakları aktivizminin güçlenmesi için diğer örgütlerle deneyim ve görüş alış verişi içinde olacaktır.
 • İHGD ürettiği taktik ve stratejileri gerek Türkiye’de gerekse başka ülkelerde faaliyet gösteren örgütlerle paylaşarak tecrübelerin ortaklaşmasını sağlayacaktır.
 • İHGD hazırlayacağı eğitim programlarıyla, insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki insan hakları savunucularının bilgi ve değerlendirmesine sunacaktır.

İHGD’nin vizyonu, uluslararası ve ulusal üstü insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri ve uluslararası insancıl hukuk ilkeleri ve demokratik değerler doğrultusunda insan haklarının uygulanması, geliştirilmesi, ilerletilmesi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi için çalışmaktır.

İHGD’nin misyonu, hiçbir ayrım gözetmeksizin insan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde olduğunu kabul ederek, ayrımcılık ve ifade özgürlüğü gibi temel insan hakları sorunlarının yanı sıra azınlık hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar konusunda çalışmalar yürüterek insan haklarının korunmasını sağlamak, insan haklarının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası etkili mekanizmaların yaratılmasına destek vermek, varolan mekanizmaların uluslararası standartlar doğrultusunda işlerlik kazanması için çalışmak ve tüm bu alanlarda yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak, araştırmalar ve gözlemler yapıp kayıtlar alarak, bunları raporlar yoluyla kamuoyuna sunmak ve ilgili eylemlilikleri hayata geçirmek, bağımsız ve tarafsız duruşuyla ihlalleri gündemleştirerek toplumu hak ihlallerine duyarlı kılmak ve eylem ve işlemleriyle sürekliliği olan modeller inşa ederek çeşitli coğrafyalarda bu modelleri işlevsel şekilde uygulamaktır.

İHGD’nin çalışma ilkeleri, tarafsızlık, bağımsızlık, evrensellik ve bütünsellik üzerine kuruludur.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık: İHGD, insan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde olduğundan hareketle, her türlü hükümet, dini, politik, ekonomik, etnik ve sosyal gruptan bağımsızdır. İHGD, hak ihlallerinin temel failinin devletler olduğunun bilincinde olmakla birlikte, silahlı muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine de eşit derecede karşı durmaktadır. İHGD, failini ya da mağdurunu dikkate almaksızın, objektif bir bakış açısıyla tüm hak ihlallerini hedef alarak, önlemek için çalışmalar yürütür.

Evrensellik ve Bütünsellik: İHGD, insan haklarının evrensel ve bölünmez olduğu ilkesinden hareket ederek, insan haklarının herkes için aşkın bir değer olduğuna inanır.

İHGD’nin çalışma alanları, tüm insan hakları alanlarıdır. İHGD, tüm insan hakları kategorilerini kendi çalışma alanı içinde görmekle birlikte, dönemsel olarak belli haklar üzerinde yoğunlaşır. Buna göre İHGD, ifade özgürlüğü, ayrımcılık, azınlık hakları, insan hakları eğitimi, İH alanındaki yeni gelişmeler, lobi, koalisyonlara katılma, model inşası ve ihracı, stratejik dava açma, izleme, raporlama, cezasızlık, mülteci hakları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi çalışmalarına yoğunlaşır.

İHGD’nin çalışma yöntemleri, aşağıda belirtilen etik ilkelere, gizlilik ve çıkar çatışması kurallarına, fırsat eşitliği yönetimine, çevre politikasına, satın alma kurallarına ve yolsuzluğa sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda yürütülür.

Etik İlkeler:

İnsan Hakları Gündemi Derneği insan hakları etiği ve dürüstlüğünü desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle, her üye, danışman, çalışan, etki alanı uzmanı ve Yönetim Kurulu üyesinin en yüksek etik ve dürüstlük standartlarına uymaları, uygulamaları ve teşvik etmeleri zorunludur. Bireysel olarak ya da bir takım olarak ya da derneğin temsilcisi olarak, profesyonelce ve dürüstlükle hareket edeceklerdir. İHGD üyeleri, çalışanları, danışmanları ve Yönetim Kurulu, adil, şeffaf ve eylemlerine karşı sorumlu olacak şekilde ve sürekli olarak etkileşimde bulundukları kişi ve kurumlara saygı çerçevesinde muamelede bulunurlar. Ayrıca, her İHGD üyesi, çalışanı ve danışmanı, akademik ve mesleki kimlik bilgilerini ilgili alan meslek kurumları tarafından belirlenen etik kurallara bağlı kalacak şekilde kullanır. İHGD, üyelerinin, çalışanlarının ve danışmanlarının davranışlarını yukarıdaki etik kurallara uygun olarak kendi kendilerine düzenlemelerini ve bunların uygulanmasından ve uyumundan sorumlu olmalarını bekler. Kurallara uyulmaması, iş akdinin sona erdirilmesi ve etik kurallar uyarınca disiplin cezası için ilgili meslek kuruluşlarına sevk edilmesi de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğurabilir.

Gizlilik ve Çıkar Çatışması:

İHGD, bireyler ve kurumlar aracılığıyla kullanımına sunulan veri ve bilgilerin gizliliğini koruma konusunda azami özen gösterir. Değerli özel bilgileri, kişisel verileri ve diğer gizli bilgileri iyi formüle edilmiş bir erişim yönetim sistemi aracılığıyla korumaya devam eder; bu nedenle, bilgi edinme ihtiyacı bağlamında üyelerin, çalışanların, danışmanların veya etki alanı uzmanlarının her biri tarafından ne zaman ve hangi bilgilere erişildiğine ilişkin günlükler tutulur.

İHGD üyeleri, danışmanları, etki alanı uzmanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, düzenli çalışanların yanı sıra birbirleri arasındaki ilişkilerde de bu kurallara uyarlar. İHGD Yönetim Kurulu, uyuşmazlık yönetimi politikamıza uygun olarak, üyelerimizin potansiyel ve mevcut çıkar çatışmaları ile ilgili olarak belirli zamanlarda aktif olarak bilgi isteyebilir. İHGD üyeleri, danışmanları ve çalışanları herhangi bir görevde kendi çıkar çatışmaları veya yakın aile üyelerinin dahil olduğu konularda Yönetim Kurulu’na bilgi vermekle yükümlüdür. İHGD Yönetim Kurulu, her potansiyel veya rapor edilen çıkar çatışması durumunda karar vermekle yükümlüdür.

Fırsat Eşitliği Yönetimi:

İHGD, eşit fırsat ve olumlu eylem işverendir. Milliyet, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, renk, ırk, din, etnik köken, dil, kast, mezhep, ekonomik veya medeni durum, engellilik ve diğer herhangi bir neden gerekçesiyle ayrımcılık yapmaz.

Çevre Politikası:

İHGD, üyeleri, çalışanları, danışmanları ve ortakları için çevre dostu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli çaba içinde çalışır. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için yaptığı her işlemde doğal kaynakların savurgan kullanımını proaktif ve aktif bir şekilde önlemeye kararlıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, faaliyet gösterdiği her yerde yürürlükteki tüm çevre yasalarına, yönetmeliklerine ve kamu politikalarına uyar. Bu bağlılığı tam olarak göstermek için çevresel konulardaki en iyi uygulamaların farkında olmaya devam eder. Görev odaklı çalışmalar bağlamında, günlük işlemlerde çevreyi korumak için aşağıdaki eylemleri teşvik eder. Bu eylemler asgari eşiği karşılayacak şekilde yorumlanacaktır ve bu nedenle tüm İHGD üyeleri sürekli olarak mevcut uygulamalara uygun olarak daha iyi bir kritere ulaşmaya çalışır.

Ofis ortamı:

 • Gerekli olmadığında ışıklar, fanlar, elektrikli aletler ve klimalar kapatılır.

 • Raporların ve sair diğer iletişimlerin elektronik kopyalarının alınması teşvik edilir ve bu nedenle dağıtım için kağıt basımından kaçınılır.

 • Kağıt malzeme kullanımını kısıtlamak için kağıdın her iki tarafına da baskı aktif olarak teşvik edilir.

 • İHGD, geri dönüşümlü kağıt ve yeniden kullanılabilir ürün seçeneklerini tercih eder.

 • İHGD, ofis için bilgisayarlar, sunucular, monitörler ve diğer elektronik malzemeler konusunda ekonomik açıdan uygun, çevreye uyumlu ‘yeşil’ ürünleri temin eder.

Toplantılar ve konferanslar:

İHGD’nin düzenlediği konferans, seminer, atölye çalışmaları ve toplantılarda katılımcıların basılı materyal kullanımını kısıtlanır. Mümkün olduğunca basılı materyal yerine elektronik materyal kullanımı teşvik edilir. Konuk konuşmacılar ve diğer konuklar da mesajlarını ve görüşlerini iletmeleri için elektronik ortamı kullanmaları konusunda teşvik edilir.

Satın Alma Kuralları:

Satın alımlar konusunda, aşağıda belirtilenin dışında bir kural söz konusu ise fon veren kuruşun koyduğu kural dikkate alınır. Mal satın alma kuralı, açık pazardan ihale (en az üç teklif alarak) almaktır. İHGD Yönetim Kurulu ihaleleri değerlendirir ve hangi teklifin takip edileceğine karar verir.

Yolsuzluğa Sıfır Tolerans:

İHGD’nin Yolsuzlukla Mücadele Politikası, yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımına dayanır. Sıfır tolerans, İHGD’nin herhangi bir çalışmasıyla ilgili olarak yolsuzluğa müsamaha göstermemesi ve bu politikayı ihlal ettiği düşünülen tüm yolsuzluk şüphelerinin İHGD’ye bildirileceği anlamına gelir. Bu durum aynı zamanda, İHGD’nin tüm yolsuzluk şüphelerini ciddiye alacağı ve bu tür tüm durumların uygun, profesyonel, şeffaf ve adil bir şekilde değerlendireceği, soruşturacağı ve disipline edileceği anlamına gelir. Bu politikaya uygunluk, üyeler, personel, uygulama ortakları, yükleniciler ve tüm ilgili Üçüncü Taraflar için de zorunludur. Aksi durumlar, üyeliğin sona erdirilmesi, istihdam veya ihlal eden tarafın İHGD ile olan sözleşmesinin ve/veya iş ilişkisinin sona erdirilmesi olasılığı da dahil olmak üzere disiplin cezasıyla da sonuçlanabilir. İHGD ayrıca, idari, hukuki ve/veya cezai olarak her türlü hakkını saklı tutar. Genel bir ilke olarak, 20TL(3EUR) altındaki ödemeler hariç, tüm para transferleri ve teslimler banka havalesi ile gerçekleştirilir.


Bkz. Yürütülen Faaliyetler