Genel Kurmay’ın Açıklaması

Basın Açıklaması Tarihi: 28/04/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR002/2007/Genel Kurmay
İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 27 Nisan 2007’de yapılan açıklamaya dair değerlendirmesi aşağıda bilginize sunulmuştur.


Genelkurmay Başkanlığı’nın 27 Nisan 2007 tarihli açıklaması, Türkiye’de insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sivilleşme açısından kabul edilemez bir müdahaleyi ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde laikliğin tartışıldığına ilişkin bir yargıya dayanılarak ve ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen dini nitelikli bazı törenler gerekçe gösterilerek yapılan bu açıklamayı, evrensel hukuka olduğu kadar, yürürlükteki anayasaya da aykırı bir müdahale ve Türkiye’deki demokratikleşme sürecini yeniden kesintiye uğratacak bir muhtıra olarak değerlendiriyoruz.

Bu çerçevede sorun, Genelkurmay açıklamasının içeriğinden öte böyle bir açıklamanın yapılmış olmasıdır. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama siyasetin dışında olması ve siyasi mücadelede taraf olmaması gereken bir kurumun anayasal sınırlarını ihlal niteliğindedir.

İçinde bulunduğumuz ortamda Türkiye’deki temel sorun, “irtica”, “bölücülük” veya “misyonerlik” suçlamalarıyla, yurttaşların sivil ve siyasal haklarını kullanmalarının bir “tehdit” olarak gösterilmeye ve böylece demokratikleşme sürecinin tersine çevrilmeye çalışılması sorunudur. Bugün asıl tehlike, bütün eksikliklerine karşın sahip olduğumuz demokrasiyi bile sakıncalı gören zihniyet ve odaklarca, ülkenin yeniden bir ara rejime doğru sürüklenmek istenmesidir.

İHGD olarak insan haklarına dayalı demokratik rejim idealine bağlılığımızı bildirir, Türkiye’de demokrasiden ve sivil yönetimden yana olan herkesi, bu müdahaleye karşı kararlı bir biçimde sesini yükseltmeye çağırırız.