Türkiye Evrensel Hukukun Neresinde?

Türkiye adım adım evrensel hukukun dayanaklarından uzaklaşmaktadır.Bu doğrultuda;

erkler ayrılığı ilkesine uyulmadığı, yargı bağımsızlığı örselendiği için temel hak ve özgürlükler tehlikeye düşmüş bulunmaktadır.

Bu açmazdan kurtulmak için her şeyden önce toplumumuzda yüksek adalet ve ahlak değerlerine ilişkin bilinç gelişmeli ve buna herkes uymalı, katkı sunmalı; eğitim ve öğretimde felsefe, sosyoloji, tarih, psikoloji gibi sosyal bilimlere ağırlık verilmelidir.

Bu bağlamda, yukarıda adı geçen kurumların ortak çalışması ile düzenlenen Evrensel Hukuk Forumu katılımcıları olarak aşağıdaki öneriler dile getirilmiştir:

  1. Evrensel hukukun en temel iki ilkesi erkler ayrılığı ve devlet otoritesine karşı bireylerinhak ve hürriyetleri korunmalıdır.
  2.    Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması için siyasal yorumlardan ve müdahalelerden kaçınılmalı, yargılamada iddia, savunma ve karar üçlüsü arasındaki duyarlı dengeye uyulmalıdır.
  3. Ülkemizde erkler ayrılığı ilkesinden erkler birliğine doğru eğilimin ve otoriterleşme yöneliminin engellenmesi için erkler arası denge ve denetim sistemi özenle korunmalıdır.
  4. Demokraside çoğunluğun haklılığı, ancak ve ancak evrensel hukukun ilkelerine uyulduğu takdirde geçerlidir.
  5. Değerleri çürütmemek kaygısıyla yargının önüne gelen davalarda daha duyarlı olunmalı, hukuka aykırı girişimlerden kaçınılmalı ve yargılama kargaşasına yol açılmamalıdır.
  6.   Evrensel hukuk normları dışlanarak, kişisel ve politik kaygılarla, yasal düzenlemeler yapılması yargıya olan güveni sarsmakta ve hukuki istikrarı bozmaktadır.

İnsanlığın ortak miras ve kültürünün yansıması olan yukarıdaki tespit ve öneriler,  katılımcıların oy birliği ile kamuoyunun bilgisine sunulur.

Demokraside Birlik Vakfı / Evrensel Hukuk Forumu / Helsinki Yurttaşlar Derneği/ İnsan Hakları Gündemi Derneği / Özgür Hukuk Platformu