141 ve 142’den Sonra 163 De Hortladı!

765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’na, orijinal metninden farklı olarak Faşist İtalyan Ceza Kanunu’nun etkisiyle 1936 yılında eklenen, şiddet vurgusu 1938’de metinden çıkartılan, 1951’de bilinen şeklini alan ve 1991 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nun yürürlüğe girişiyle kaldırılan yukarıdaki maddeler, iktidarın baskısı ve yargının kimi uygulamalarıyla hukuk sistemimizde yeniden hortlatıldı. En son örneğine Alpaslan Kuytul yargılamasında tanık olunduğu üzere, hükümete muhalif tüm düşüncelerin bastırılması amacıyla, adil yargılanma hakkına da uyulmaksızın, ifade özgürlüğü kısıtlamaları artık kanıksanmış durumdadır. Aralarında Alpaslan Kuytul, Taner Kılıç, Murat Aksoy, Atilla Taş ve başka kişilerin olduğu pek çok sanık, tahliye edildikleri mahkemelere yapılan siyasi uyarılarla henüz cezaevinin kapısından çıkamadan tekrar tutuklanmaktadırlar.

İnsan Hakları Gündemi Derneği, bireylerin düşünce ve ifadelerinden bağımsız olarak, herkesin adil yargılanma hakkına uygun şekilde yargılanmasından yanadır. Şiddet içermeyen düşünce ve ifadesi suç değildir. İktidarı, artık bıktığımız ve kimseye hiçbir fayda sağlamayan eski madde ve uygulamaları yeniden yürürlüğe koymaktan vazgeçmeye, evrensel insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, uluslararası antlaşmalarla korunan temel hak ve özgürlükler ile çağdaş ceza muhakemesi hukuku ilkelerine uygun yargılamalar gerçekleştirmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İHGD Yönetim Kurulu

26.02.2019 İzmir

Madde 141/1. fıkra: Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususta yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu kabil cemiyetlerin birkaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkındaölüm cezası hükmolunur.

Madde142/1. fıkra: Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekun yok etmek için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 163/1. fıkra: Devletin sosyal ve ekonomik veya siyasi veya hukuki düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla, dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek (…) propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse, beş yıldan on yıla kadar hapisle cezalandırılır.