AİHM, Hrant Dink’in Öldürülmesiyle İlgili Kararını Açıkladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Hrant Dink Davasıyla ilgili kararını bugün açıkladı. AİHM verdiği kararda Hrant Dink korunmadığı ve cinayetten sonra etkili soruşturma yürütülmediği için Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) yasam hakkıyla ilgili 2. Maddesini. AİHM ayrıca Türkiye’nin AİHS’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. Maddesini, etkili koruma yollarının olmadığı için etkili bir hukuki yola başvurma hakkıyla ilgili 13. maddesini de ihlal ettiğine ve Dink ailesine manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=873693&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649