Çocuk Hakları Günü Dolayısıyla Açıklama

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30.yıldönümünde, çocuk hukuku alanında Türkiye’yi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeye davet ediyoruz.

Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) (CRC)’nin 17, 29 ve 30. maddelerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Lozan Barış Andlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tuttuğunu belirten bir çekince koymuştur. Bu çekinceler kaldırılmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin, Çocukların Silahlı Çatışmalarda Yer Alması Hakkında Seçmeli Protokolü (Silahlı Çatışmada Çocuk Protokolü) (OP-CRC-AC)’ne taraf olan Türkiye, Protokol’ün hükümlerini üç beyan ile onaylamıştır. Beyanlardan ilkinde Türkiye, protokol hükümlerinin yalnızca tanıdığı ve diplomatik ilişki kurduğu devletlere karşı uygulayacağını beyan etmiştir. İkinci beyanda zorunlu askerlik hizmetinde asgari yaş ve askeri liselerin öğrencilerinin durumu gibi hususlar değerlendirilmiş ve bunların Protokol hükümlerine uygun olduğu beyan edilmiştir. Son beyanda ise, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 29. maddesine yönelik çekincenin tüm geçerliliğini koruduğu ifade edilmiştir. Protokolün ruhunu bozan her üç beyan da kaldırılmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin, Çocukların Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi Hakkında Seçmeli Protokolü (Çocuk Satışı Protokolü) (OP-CRC-SC)’nü onaylayan Türkiye, Protokol’ün hükümlerini yalnızca tanıdığı ve diplomatik ilişki kurduğu taraf devletlere karşı uygulayacağını beyan etmiştir. Bu beyan bir çekince niteliğindedir ve kaldırılmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin, Muhaberat Usulü Hakkında Seçmeli Protokolü (ÇHS Muhaberat Usulü Protokolü) (OP-CRC-IC)’ne taraf olan Türkiye, ilgili sözleşme ve protokollere koyduğu beyan ve çekincelerin bu protokol bakımından da geçerli olduğunu beyan etmektedir. Bu çekince ve beyanlar kaldırılmalıdır.

Medeni ülkeler safında yer aldığına inandığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni tarafı olduğu Uluslar arası sözleşmelerle üzerine düşün yükümlülükleri yerine getirmeye ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ilişkili protollere koyduğu tüm çekince ve beyanları kaldırmaya davet ediyoruz.

İHGD Yönetim Kurulu